Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001

ISO 9001 je hrvatska/međunarodna norma koja opisuje sustav upravljanja kvalitetom. Norma nije pisana za određenu djelatnost već se može primijeniti na svaku organizaciju bez obzira na njenu vrstu, veličinu i proizvod ili uslugu koju nudi. Prilikom certifikacije sustava upravljanja kvalitetom u organizaciji certificira se pojedini proces, a ne pojedini proizvod ili usluga. Norma daje zahtjeve na osnovne procese unutar organizacije (prodaja, razvoj, nabava, proizvodnja/pružanje usluga, …), nastojeći osigurati da se ti procesi nadziru i stalno unaprijeđuju. Stoga norma zahtjeva:

  • da se opišu procesi važni za upravljanje kvalitetom (ulazne i izlazne vrijednosti, definiraju vlasnik procesa, tijek procesa, odgovornosti, zahtjevi za proces, i sl.)
  • postavljanje mjerljivih ciljeva procesa na temelju usporedivih podataka i informacija
  • mjerenje i nadzor procesa preko ključnih pokazatelja izvedbe procesa
  • analiziranje podataka i izvještavanje o uspješnosti procesa
  • stalno poboljšavanje procesa.

Potvrdu ispunjenja zahtjeva norme ISO 9001 provode neovisne institucije kroz postupak certifikacije, koji završava izdavanjem certifikata o ispunjenju zahtjeva, tj. Izdavanjem certifikata ISO 9001. Certifikat dokazuje da:

  • organizacija ima uspostavljen i primjenjen sustav upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 9001
  • je sustav upravljanja kvalitetom dokumentiran
  • ga organizacija provodi, održava i neprekidno poboljšava njegovu učinkovitost

Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom

Usluge Ex-Agencije kod certificiranja sustava osiguranja kvalitete prema ISO 9001 obuhvaćaju sljedeće:

1) Predaudit

Predaudit nije obavezan, a izvodi se na zahtjev podnositelja da bi se uočile loše točke sustava upravljanja kvalitetom. Predaudit sadrži pripremu za audit, provjeru dokumentacije i provođenje audita uključujući i izdavanje izvještaja o uočenim nedostacima. Zaključci predaudita mogu znatno pridonijeti kvalitetnoj pripremi sustava upravljanja kvalitetom organizaciju za certifikacijski audit tako da se izbejgnu nepotrebne nesukladnosti i problemi pri certifikaciji.

2) Ocjena dokumentacije sustava upravljanja kvaliteteom (QA-dokumentacija)

Ova aktivnost sadrži ispitivanje i ocjenu dokumentacije (QM priručnik, procedure, radne upute, raspodjela odgovornosti, itd. ).

3) Certifikacijski audit

U certifikacijskom auditu ocjenjuje se primjena dokumentacije i učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom. Audit provode osposobljeni auditori. Certifikacijski audit sadrži planiranje i provođenje audita, završno izvješće i izdavanje certifikata po pozitivnom izvješću.

4) Nadzorni auditi

Tijekom trogodišnjeg perioda valjanosti certifikata jednom godišnje provode se nadzorni auditi da bi se provjerilo kontinuirano održavanje sustava upravljanja kvalitetom. Nadzorni audit uključuje ocjenu eventualnih promjena dokumentacije, planiranje i provođenje audita uz naglasak na ocjeni primjenjenosti i uspješnosti sustava upravljanja kvalitetom te izdavanje završnog izvješća.

5) Recertifikacijski audit

Certifikat sustava upravljanja kvalitetom vrijedi tri godine od dana donošenja odluke o njegovom izdavanju. Prije isteka toga roka provodi se recertifikacijski audit koji je po sadržaju identičan certifikacijskom auditu. Kako bi Vam poslali ponudu za certificiranje sustava upravljanja, molimo Vas da popunite zahtiev na tiskanici Ex-Agencije PQA C-3-6 i vratite na našu e-mail adresu ex-agencija@ex-agencija.hr. Uz narudžbu prema ponudi našoj ponudi potrebno je da nam dostavite i popunjeni sporazum za usluge certifikacije sustava upravljanja PQA C-18-4. Detaljnije upute o certifikaciji sustava upravljanja dani su u tehničkoj uputi TU-QMS.

Za pojašnjenja i dodatne informacije na raspolaganju Vam stoje naši stručnjaci.