Sustav upravljanja okolišem ISO 14001

Hrvatska i međunarodna norma ISO 14001 je norma koja govori o zahtjevima i smjernicama koji se odnose na sustav upravljanja okolišem. Sustav upravljanja okolišem obuhvaća sve aspekte utjecaja na okoliš proizvodne ili uslužne djelatnosti. Norma traži ispunjavanje zakonskih zahtjeva, učinkovito korištenje resursa, sprečavanje onečišćenja okoliša, smanjenje incidenata što u konačnici i smanjuje troškove osiguranja poslovanja. Norma ISO 14001 zahtjeva da organizacija definira svoju politiku upravljanja okolišem i ciljeve uvažavajući važeće zakone koji reguliraju ovo područje. Norma je primjenjiva u svim djelatnostima. Nakon definiranja politike upravljanja okolišem i ciljeva planiraju se aktivnosti, provodi se planirano, mjere se i ocjenjuju rezultati te se provodi kontinuirano poboljšanje sustava. Poslovanje se neprestano poboljšava i prilagođava novim zahtjevima zakonodavstva, tržišta, kupaca i napretku tehnologije. Za tvrtke koje već imaju uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom proširenje na sustav upravljanja okolišem je jednostavnije jer su zahtjevi kompatibilni. Certifikat je priznata potvrda na tržištu svim zainteresiranim stranama da organizacija vodi brigu o okolišu i da poštuje sve zakonske zahtjeve.

Certificiranje sustava upravljanja okolišem

Usluge Ex-Agencije kod certificiranja sustava upravljanja okolišem prema ISO 14001 obuhvaćaju sljedeće:

1) Predaudit

Predaudit nije obavezan, a izvodi se na zahtjev podnositelja da bi se uočile loše točke sustava upravljanja okolišem. Predaudit sadrži pripremu za audit, provjeru dokumentacije i provođenje audita uključujući i izdavanje izvještaja o uočenim nedostacima. Zaključci predaudita mogu znatno pridonijeti kvalitetnoj pripremi sustava upravljanja okolišem organizaciju za certifikacijski audit te tako da se izbjegnu nepotrebne nesukladnosti i problemi pri certifikaciji.

2) Ocjena dokumentacije sustava upravljanja okolišem (QA-dokumentacija)

Ova aktivnost sadrži ispitivanje i ocjenu dokumentacije (procedure, radne upute, raspodjela odgovornosti, itd. ).

3) Certifikacijski audit

U certifikacijskom auditu ocjenjuje se primjena dokumentacije i učinkovitost sustava upravljanja okolišem. Audit provode osposobljeni auditori. Certifikacijski audit sadrži planiranje i provođenje audita, završno izvješće i izdavanje certifikata po pozitivnom izvješću.

4) Nadzorni auditi

Tijekom trogodišnjeg perioda valjanosti certifikata u drugoj i trećoj godini provodi se nadzorni auditi da bi se provjerilo kontinuirano održavanje sustava upravljanja okolišem. Nadzorni audit uključuje ocjenu eventualnih promjena dokumentacije, planiranje i provođenje audita uz naglasak na ocjeni primjenjenosti i uspješnosti sustava upravljanja kvalitetom te izdavanje završnog izvješća.

5) Recertifikacijski audit

Certifikat sustava upravljanja okolišem vrijedi tri godine od dana donošenja odluke o njegovom izdavanju. Prije isteka tog roka provodi se recertifikacijski audit koji je po sadržaju identičan certifikacijskom auditu. Kako bi Vam poslali ponudu za certificiranje sustava upravljanja, molimo Vas da popunite zahtjev na tiskanici Ex-Agencije PQA C-3-6 i vratite na našu e-mail adresu ex-agencija@ex-agencija.hr. Uz narudžbu prema ponudi našoj ponudi potrebno je da nam dostavite i popunjeni sporazum za usluge certifikacije sustava upravljanja PQA C-18-4.Detaljnije upute o certifikaciji sustava upravljanja dani su u tehničkoj uputi TU-QMS.

Za pojašnjenja i dodatne informacije na raspolaganju Vam stoje naši stručnjaci.