Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu BS OHSAS 18001

Hrvatska i britanska (ali i međunarodno priznata) norma BS OHSAS obrađuje zahtjeve i smjernice koji se odnose na rizike po život i zdravlje radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i stalnim poboljšanjem učinkovitosti svih procesa koje organizacija provodi. Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu obuhvaća sve aspekte utjecaja i rizika na zdravlje i sigurnost na radu za proizvodne ili uslužne djelatnosti. Norma traži ispunjavanje zahtjeva propisa iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja, učinkovito korištenje resursa, smanjenje incidenata što u konačnici i smanjuje troškove osiguranja poslovanja. Norma BS OHSAS 18001 zahtjeva da organizacija definira svoju politiku upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu i ciljeve uvažavajući važeće propise koji reguliraju ovo područje. Norma je primjenjiva u svim djelatnostima. Nakon definiranja politike upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu te ciljeva, planiraju se aktivnosti, provodi se planirano, mjere se i ocjenjuju rezultati te se provodi kontinuirano poboljšanje sustava. Poslovanje se neprestano poboljšava i prilagođava novim zahtjevima zakonodavstva, tržišta, kupaca i napretku tehnologije. Za tvrtke koje već imaju uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom i/ili okolišem proširenje na sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu je jednostavnije jer su zahtjevi kompatibilni. Certifikat je priznata potvrda na tržištu svim zainteresiranim stranama da organizacija vodi brigu o životu i zdravlju radniku i drugih zainteresiranih strana i da poštuje sve zahtjeve propisa.

Certificiranje sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

Usluge Ex-Agencije kod certificiranja sustava upravljanja okolišem prema BS OHSAS 18001 obuhvaćaju sljedeće:

1) Predaudit

Predaudit nije obavezan, a izvodi se na zahtjev podnositelja da bi se uočile slabe točke sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. Predaudit sadrži pripremu za audit, provjeru dokumentacije i provođenje audita uključujući i izdavanje izvještaja o uočenim nedostacima. Zaključci predaudita mogu znatno pridonijeti kvalitetnoj pripremi sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu organizacije za certifikacijski audit te tako da se izbjegnu nepotrebne nesukladnosti i problemi pri certifikaciji.

2) Ocjena dokumentacije sustava upravljanja okolišem (QA-dokumentacija)

Ova aktivnost sadrži ispitivanje i ocjenu dokumentacije (procedure, radne upute, raspodjela odgovornosti, itd. ).

3) Certifikacijski audit

U certifikacijskom auditu ocjenjuje se primjena dokumentacije i učinkovitost sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. Audit provode osposobljeni auditori. Certifikacijski audit sadrži planiranje i provođenje audita, završno izvješće i izdavanje certifikata po pozitivnom izvješću.

4) Nadzorni auditi

Tijekom trogodišnjeg perioda valjanosti certifikata u drugoj i trećoj godini provodi se nadzorni auditi da bi se provjerilo kontinuirano održavanje sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. Nadzorni audit uključuje ocjenu eventualnih promjena dokumentacije, planiranje i provođenje audita uz naglasak na ocjeni primjenjenosti i uspješnosti sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu te izdavanje završnog izvješća.

5) Recertifikacijski audit

Certifikat sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu vrijedi tri godine od dana donošenja odluke o njegovom izdavanju. Prije isteka tog roka provodi se recertifikacijski audit koji je po sadržaju identičan certifikacijskom auditu. Kako bi Vam poslali ponudu za certificiranje sustava upravljanja, molimo Vas da popunite zahtjev na tiskanici Ex-Agencije PQA C-3-6 i vratite na našu e-mail adresu ex-agencija@ex-agencija.hr. Uz narudžbu prema našoj ponudi potrebno je dostaviti i popunjeni sporazum za usluge certifikacije sustava upravljanja PQA C-18-4.Detaljnije upute o certifikaciji sustava upravljanja dani su u tehničkoj uputi TU-QMS. Za pojašnjenja i dodatne informacije na raspolaganju Vam stoje naši stručnjaci.