Odjel za pravne, opće i poslove upravljanja ljudskim potencijalima

Sektor financijskih i općih poslova

Direktor
Mr.sc. Đoni Benažić
d.benazic@ex-agencija.hr

Tajnica direktora
Suzana Leventić
+385 1 3667 260
ex-agencija@ex-agencija.hr

Predstavnik uprave za kvalitetu
Marko Ružić, dipl.ing.stroj.
+385 1 3667 260 / 215
m.ruzic@ex-agencija.hr

Povjerenik zaštite na radu
Željko Vujević, ing.el.
+385 1 3667 260 / 103
z.vujevic@ex-agencija.hr

Viša stručna suradnica
Maja Horvat Bajić, mag.iur.
+385 1 3667 260 / 218
m.horvat-bajic@ex-agencija.hr

Informatičar
Damir Kallay, teh.
+385 1 3667 260 / 216
d.kallay@ex-agencija.hr

Domačica
Vesna Horvat
+385 1 3667 260 / 132
v.horvat@ex-agencija.hr