Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („NN“, br. 25/13 i 85/15) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („NN“, br. 85/15).

Cilj je zakona omogućiti i osigurati ostvarenje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja javne vlasti.

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • Pisanim putem, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“ – na poštansku adresu: Ex-Agencija, Industrijska 25, Sveta Nedjelja.
  • Putem elektroničke pošte na adresu: ex-agencija@ex-agencija.hr
  • telefaksom na broj: 01 / 3667 262
  • službenica za informiranje Maja Horvat Bajić (e-mail: horvat-bajic@ex-agencija.hr)

Usmeni zahtjevi primat će se na zapisnik svakim radnim danom od 09 – 13 sati na adresi Ex-Agencija, Industrijska 25, Sveta Nedelja ili telefonom na broj 01/3667-260. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište.

Ex-Agencija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova, a koji nastaju pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija određena je sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama („NN“, br. 25/13 i 85/15).

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji. Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Odgovor na Vaš usmeni ili pismeni zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Dokumenti:

Formulari za pristup informacijama: