Katalog informacija

1. Uvodne odredbe

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama katalog informacija Ex-Agencije sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Ex-Agencija, a glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Informacije, podaci i dokumenti objavljeni u elektroničkom obliku (na web stranicama Ex-Agencije) su dostupni bez podnošenja zahtjeva. Za sve ostale informacije i dokumente korisnik prava na pristup informacijama pristup ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Ex-Agencija će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je ona klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona. Uskraćene će biti i sve informacije i dokumenti koji su aktima Ex-Agencije proglašeni tajnom bez obzira na vrstu i stupanj tajnosti.

Ex-Agencija može ograničiti / uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje definirane člankom 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

2. Osnovni podaci o Ex-Agenciji

Ex-Agencija (puni naziv: Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom) osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 60/02, 98/06, 91/11, 51/12 i 55/14), kojom su određene djelatnosti Ex-Agencije kako slijedi:

 • provođenje tehničkog nadzora/nadgledanja postrojenja, koji obuhvaća klasifikaciju prostora, instalacije i uređaje namijenjene za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom,
 • provođenje tehničkog nadzora/nadgledanja aktivnosti, koji obuhvaća proizvodnju, popravak, instaliranje i održavanje uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom,
 • provođenje tehničkog nadzora/nadgledanja nad dokumentacijom za postrojenja i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom,
 • provođenje tehničkog nadzora/nadgledanja nad obvezama poslodavca za zaštitu zdravlja i sigurnosti posloprimca u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom,
 • ispitivanje, ocjenjivanje i potvrđivanje sukladnosti uređaja i opreme, zaštitnih sustava i komponenata namijenjenih eksploziv­noj atmosferi, plinova, para, maglica i prašine i
 • pripremanje stručnih mišljenja o primjeni propisa na postrojenja i o potvrđivanju uređaja i proizvoda namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Navedene djelatnosti Ex-AGENCIJE od interesa su za Republiku Hrvatsku.

Ex-Agencija obavlja isključivo tehničke poslove na temelju navedene Uredbe i pripadajućih pravilnika (NN 34/10, 39/06 i 106/07). Ex-Agencija ne provodi upravne poslove, postupke i nadzor nad provedbom zakona i pravilnika. Navedene poslove provode nadležna Ministarstva koja su donijela pravilnike (Ministarstvo unutarnjuh poslova i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva). Ex-Agencija, u svom radu, ne organizira i ne provodi zasjedanja.

Ex-Agencija obavlja i slijedeće poslove:

 • certifikacija eksplozivnih tvari i
 • certifikacija sustava upravljanja.

Sjedište Ex-Agencije je: Industrijska 25, 10431 Sveta Nedelja.

3. Sadržaj kataloga

Informacije u katalogu razvrstane su prema tijelima i ustrojstvenim jedinicama Ex-Agencije koje raspolažu pojedinim informacijama.

Tijela i ustrojstvene jedinice Ex-Agencije su:

 1. Upravno vijeće,
 2. Ravnatelj (ured ravnatelja),
 3. Tehnički sektor (S1),
 4. Sektor za certifikaciju i ispitivanje (S2) i
 5. Sektor financijskih i općih poslova (S3)

Upravno vijeće raspolaže slijedećim informacijama:

r. br.

Informacija

Opis sadržaja

Način osiguravanja pristupa informaciji

Vrijeme ostvarivanja
prava na pristup informaciji

1.

Dokument

Statut Ex-Agencije

dostava informacije po zahtjevu

trajno

2.

Dokument

Akti o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Ex-Agencije

dostava informacije po zahtjevu

trajno

3.

Izvješće

Izvješća Upravnog vijeća Ex-Agencije Vladi RH o poslovanju Ex-Agencije

dostava informacije po zahtjevu

u zakonskom roku

4.

Odluke i priopćenja

Zapisnici sjednica i odluke Upravnog vijeća

dostava informacije po zahtjevu (dijelom nedostupno)

u zakonskom roku

5.

Odluke i priopćenja

Zapisnici sa sastanaka certifikacijskog odbora

dostava informacije po zahtjevu

u zakonskom roku

Ured ravnatelja, Tehnički sektor (S1), Sektor za certifikaciju i ispitivanje te Sektor financijskih i općih poslova (S3) raspolažu slijedećim informacijma:

r. br.

Informacija

Opis sadržaja

Način osiguravanja pristupa informaciji

Vrijeme ostvarivanja
prava na pristup informaciji

1.

Dokument

Unutarnje ustrojstvo (organizacija)

web stranica i dostava informacije po zahtjevu

trajno

2.

Program

Program rada i razvoja

dostava informacije po zahtjevu

trajno

3.

Izvješće

Godišnje Izvješće o poslovanju

dostava informacije po zahtjevu

u zakonskom roku

4.

Podaci

Ocjene korisnika o radu Ex-Agencije (rezultati anketa)

web stranica i dostava informacije po zahtjevu

u zakonskom roku

5.

Predstavke

Odgovori na predstavke
i pitanja korisnika

dostava informacije po zahtjevu

u zakonskom roku

6.

Odluke i priopćenja

Zapisnici sa sjednica Ex-Savjeta i ostale odluke i priopćenja

web stranica i dostava informacije po zahtjevu

u zakonskom roku

7.

Izvješća

Statistički podaci (o obrađenim predmetima i sl.)

dostava informacije po zahtjevu

u zakonskom roku

8.

Izvješće

Statistički podaci o zaposlenicima (ukupni broj, stručna sprema)

dostava informacije po zahtjevu

trajno

9.

Podaci

Osobni i posebni podaci o zaposlenicima

nedostupno

trajno

10.

Dokumentacija

Natječaji i oglasi za zasnivanje radnog odnosa

web stranica i dostava informacije po zahtjevu

u zakonskom roku

11.

Dokumentacija

Dokumentacija korisnika usluga Ex-Agencije (podloge za certifikaciju, nadgledanje i sl.)

nedostupno

trajno

12.

Podaci

Informacije o zaštiti na radu i zaštiti od požara

dostava informacije po zahtjevu

u zakonskom roku

13.

Podaci

Informacije o osiguranjima, premijama osiguranja i sl.

dostava informacije po zahtjevu

u zakonskom roku

14.

Izvješće

Financijski plan

dostava informacije po zahtjevu

u zakonskom roku

15.

Podaci

Podaci o plaćama, naknadama i drugim isplatama

nedostupno

trajno

16.

Dokumentacija

Podaci vezani uz javnu nabavu

web stranica i dostava informacije po zahtjevu

u zakonskom roku

17.

Podaci

Opći podaci o Ex-Agenciji

web stranica i dostava informacije po zahtjevu

trajno

18.

Podaci

Podaci o uslugama i uvjetima provođenja usluga Ex-Agencije

web stranica i dostava informacije po zahtjevu

trajno

19.

Podaci

Tehnički zahtjevi vezani uz provođenje usluga Ex-Agencije (potrebne predradnje i dokumentacija)

web stranica i dostava informacije po zahtjevu

trajno

20.

Podaci

Cjenik usluga Ex-Agencije

web stranica i dostava informacije po zahtjevu

trajno

21.

Podaci

Posebne opće i tehničke informacije i tehnički zatjevi koji utječu na korisnika usluga Ex-Agencije (npr. tehničke odluke, tehničke upute/pojašnjenja, novosti i sl.).

web stranica i dostava informacije po zahtjevu

trajno

22.

Podaci

Hrvatska i europska zakonska i normativna regulativa iz područja djelatnosti Ex-Agencija

web stranica i dostava informacije po zahtjevu

trajno

23.

Podaci

Popis tvrtki za aktivnosti instaliranja, održavanja, popravka i proizvodnje koje su pod tehničkim nadgledanjem Ex-Agencije

web stranica i dostava informacije po zahtjevu

trajno

24.

Podaci

Ugovori između Ex-Agencije i korisnika usluga

nedostupno

trajno

 

 

4. Namjena

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

5. Način osiguravanja pristupa informaciji

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama. Ex-Agencija pruža samo one informacije koje posjeduje u svojim dokumentima (izradom njihovih preslika) i za koje nije potrebna dodatna obrada i priprema podataka.

O svim zaprimljenim zahtjevima za pristup informacijama Ex-Agencija, sukladno Zakonom o pravu na pristup informacijama, izrađuje i vodi zapise (Upisnik).

6. Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informaciji

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.